Σκοποί & Μέσα

Σκοποί του Συλλόγου

– Η διατήρηση, καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους, με το Τμήμα και με το Δ.Π.Θ. για τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του εντός και εκτός Ελλάδας.
– Η ομαλή πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η προσφορά ευκαιριών σ’ αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.
– Η οργάνωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της Διά Βίου Μάθησης με ειδικά Προγράμματα.
– Η στήριξη Μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
– Η βράβευση αποφοίτων που διακρίθηκαν για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία.
– Η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πανεπιστημιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.
– Η καλλιέργεια αμφίδρομης σχέσης Τμήματος –αποφοίτων.
– Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις του Τμήματος και του Δ.Π.Θ.
– Η συνεργασία με το Τμήμα και το Δ.Π.Θ., προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η στρατηγική του Τμήματος και του Πανεπιστημίου στους τομείς που επηρεάζονται άμεσα οι απόφοιτοι,
– Η εκστρατεία για την οικονομική και πάσης φύσεως στήριξη του Τμήματος.
– Η ενίσχυση του εθελοντισμού στο Τμήμα.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

– Η διοργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
– Η έκδοση εντύπων (π.χ. περιοδικών, εφημερίδων) και η δημιουργία διαδικτυακού διαλογικού βήματος (forum) για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
– Η ενίσχυση, υιοθέτηση, συμμετοχή σε δραστηριότητες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, εντός και εκτός Ελλάδας.
– Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με ιδρύματα και συλλόγους άλλων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν παρεμφερείς με τον Σύλλογο σκοπούς.
– Η θεσμοθέτηση υποτροφιών για διακρινόμενους φοιτητές στο επιστημονικό αντικείμενο της Σχολής τους.
– Η θεσμοθέτηση βραβείων για ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων, η δραστηριότητα των οποίων υπηρετεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
– Ο σχεδιασμός δράσεων εθελοντισμού που προωθούν τους σκοπούς του Τμήματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
-Η ενεργή συμμετοχή στις μελέτες απορρόφησης του Τμήματος.